Sekacova – Artefiletická technika More so zameraním na výtvarnú hru pre rozvoj prosociálnych kompetencií
Wagnerova – Spomienkový svietnik ako nástroj pozitívnej sebaakceptácie
Wassermannova – Artefiletická technika Naša krajina ako nástroj rozvoja sociálnych kompetencií detí
Bahledova – Artefiletika v prostredí centra pre deti a rodinu
Bielcikova – Artefiletika ako prostriedok rozvoja sebaúcty u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Bielekova – Priateľské bytosti_artefiletická technika zameraná na zvládacie mechanizmy dieťaťa
Cemanova – Technika Môj farebný hnev ako nástroj na zvládanie pocitov hnevu
Dankova – Využitie artefiletických techník pri práci s deťmi s poruchami učenia a správania
Dombrovska – Technika Putovné kreslenie zameraná na sebakontrolu pri obmedzení svojho priestoru.pdf
Gogolakova – Využitie artefiletických aktivít u žiakov v špeciálnej základnej škole
Hukelova – Príklady využitia artefiletických techník v prostredí centra pre deti a rodiny
Lastincova – Techniky artefiletiky pre emocionálny rozvoj detí s mentálnym znevýhodnením, metodické
Lizakova – Rozvíjanie sociálnych kompetencií u žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia pomocou techník artefiletiky
Magulova – Skupinová artefiletika ako prostriedok na budovanie klímy v triede
Paldyova ARTEFILETIKA AKO SPÔSOB SEBAVYJADRENIA SA DIEŤAŤA
Pittnerova – Využitie techník artefiletiky na posilnenie vzťahov u žiakov prvých ročníkov
Rufusova – Vplyv artefiletiky na klienta s telesným postihnutím