Artefiletické ponímanie vzdelávania je nedirektívna stratégia, pri ktorej deti sami participujú a do určitej miery rozhodujú o tom, akou formou budú pracovať (napríklad podieľajú sa na výbere tém alebo výtvarného média). Učia sa hľadať konštruktívne riešenia problému, zvládať záťažové situácie, sú vedené k uvedomovaniu si vlastných hraníc, možností a perspektív. Získavajú mnoho skúseností formou zážitku. Práve prostredníctvom týchto skúseností majú možnosť lepšie sa orientovať v sieti sociálnych vzťahov, prehlbujú sa ich sebareflexívne mechanizmy, ktoré sú základom pre sebareguláciu i vývin zdravého sebaobrazu.

Artefiletika sa realizuje prostredníctvom kreatívnych výtvarných činností a usiluje sa o rozvoj tvorivosti žiaka. Dôraz je však kladený na to, že proces výtvarnej aktivity sa nekončí vytvorením diela, ale pokračuje reflexiou samotného dieťaťa , ostatnými deťmi (ak pracujeme so skupinou) a dospelým. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu. Pozornosť je venovaná procesu tvorby a spôsobu reflexie výtvarného produktu. V artefiletike je úlohou detí skôr hľadať a objavovať, ako najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, cítia a prežívajú.

Artefiletika vo výchove a vzdelávaníVýtvarné zadanie je tu postavené skôr ako otvorená téma, k uchopeniu ktorej vedú rôzne cesty s rôznymi výsledkami. Ďalším aspektom, ktorý musí výtvarný dospelý rešpektovať, je komunikačná otvorenosť.
Každá osobnosť dieťaťa je jedinečná, je jedinečný i jeho výtvarný prejav, zážitky a skúsenosti.

Artefiletiku s deťmi využívame z (nielen) nasledujúcich dôvodov:

  • Pomáha pochopiť zážitky – deti spracúvajú neznáme, „nebežné“, nové situácie/podnety inak než dospelí. Artefiletika prináša pre dieťa možnosť spracovať tieto situácie/podnety bežným, známym prostriedkom – výtvarnou činnosťou. Deti sú schopné takto rozvinúť schopnosť lepšieho pohľadu na svet okolo seba, na seba i na druhých.
  • Pomáha vyjadrovať svoje emócie a narábať s nimi neohrozujúcim spôsobom – nepriame vyjadrenie cez výtvarnú činnosť je menej zúskostňujúce ako priama verbálna diskusia. Preto aj staršie deti, ktoré sú schopné sa verbálne vyjadrovať, môžu uprednostniť výtvarné stvárnenie.
  • Dieťa má kontrolu nad vlastnou výtvarnou činnosťou – dieťa je schopné riadiť proces aj výsledok, čo poskytuje priestor pre riešenie ťažkostí dôležitých pre zdravý vývin a budovanie sebadôvery.
  • Deti vyjadrujú svoj pohľad na seba, na to, ako vidia druhých, na rôzne témy okolo seba. Vyjadrujú aj spôsob uchopovania a riešenia problémov.

ArArtefiletika vo výchove a vzdelávanítefiletika ďalej rozvíja kľúčové kompetencie detí, ktorými sú:

  • sociálne komunikačné kompetencie – podporuje komunikáciu (vzájomné počúvanie, argumentovanie), podporuje asertivitu (predchádzanie konfliktom),
  • kompetencie riešiť problémy – podporuje aktivizáciu (snahu o zmenu, hľadanie vhodného riešenia), podporuje zodpovednosť za svoje rozhodnutia (kritické myslenie),
  • kompetencie občianske – stavia na tolerancii, empatii, spolupatričnosti – podporuje zodpovednosť za svoje správanie,
  • kompetencie sociálne – prehlbuje kvalitu vzťahov (priateľstvo) – podporuje budovanie sebaúcty a kultivuje emocionalitu,
  • kompetencie pracovné – stavia na kooperácii alebo samostatnosti – zvyšuje frustračnú toleranciu,
  • kompetencie na celoživotné učenie sa – podporuje záujem a zvedavosť, stavia na zážitku úspechu, spokojnosti so sebou, ale i rešpekte voči ostatným, buduje pozitívny vzťah k učeniu sa ako takému.

Základné artefiletické pravidlo znie: zísť sa v spoločnom zážitku a vracať sa k nemu v reflektívnom dialógu je prínosné pre každého, kto chce niekoho vychovávať, vzdelávať alebo si s ním „len“ dobre rozumieť. Artefiletika preto môže byť nápomocná aj rodičom, ak majú záujem venovať sa svojím deťom a pri stretávaní nad spoločnou vecou sa navzájom deliť o poznanie.

Zdroje:
HELUS, Z., 2004. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, s. r. o. ISBN 80- 7178-888-0.
Homzová, J., 2015. Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov. Bratislava: Metodicko pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-565-0955-5.
Slavík J., Od výrazu k dialogu ve výchově, Artefiletika, 1997, Karolinum, ISBN 80-7184-437-3.
Slavíková V., Slavík J., Eliášová S., Dívej se, tvoř a povídej!, 2007, Portál
Slavíková V., Slavík J., Hazuková H., Výtvarné čarování – Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky, 2010, Práce, ISBN 978-80-7361-079-1.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close