Artefiletické ponímanie vzdelávania je nedirektívna stratégia, pri ktorej deti sami participujú a do určitej miery rozhodujú o tom, akou formou budú pracovať (napríklad podieľajú sa na výbere tém alebo výtvarného média). Učia sa hľadať konštruktívne riešenia problému, zvládať záťažové situácie, sú vedené k uvedomovaniu si vlastných hraníc, možností a perspektív. Získavajú mnoho skúseností formou zážitku. Práve prostredníctvom týchto skúseností majú možnosť lepšie sa orientovať v sieti sociálnych vzťahov, prehlbujú sa ich sebareflexívne mechanizmy, ktoré sú základom pre sebareguláciu i vývin zdravého sebaobrazu.

Artefiletika sa realizuje prostredníctvom kreatívnych výtvarných činností a usiluje sa o rozvoj tvorivosti žiaka. Dôraz je však kladený na to, že proces výtvarnej aktivity sa nekončí vytvorením diela, ale pokračuje reflexiou samotného dieťaťa, ostatnými deťmi (ak pracujeme so skupinou) a dospelým. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu. Pozornosť je venovaná procesu tvorby a spôsobu reflexie výtvarného produktu. V artefiletike je úlohou detí skôr hľadať a objavovať, ako najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, cítia a prežívajú.

Artefiletika vo výchove a vzdelávaníVýtvarné zadanie je tu postavené skôr ako otvorená téma, k uchopeniu ktorej vedú rôzne cesty s rôznymi výsledkami. Ďalším aspektom, ktorý musí výtvarný dospelý rešpektovať, je komunikačná otvorenosť.
Každá osobnosť dieťaťa je jedinečná, je jedinečný i jeho výtvarný prejav, zážitky a skúsenosti.

Artefiletiku s deťmi využívame z (nielen) nasledujúcich dôvodov:

  • Pomáha pochopiť zážitky – deti spracúvajú neznáme, „nebežné“, nové situácie/podnety inak než dospelí. Artefiletika prináša pre dieťa možnosť spracovať tieto situácie/podnety bežným, známym prostriedkom – výtvarnou činnosťou. Deti sú schopné takto rozvinúť schopnosť lepšieho pohľadu na svet okolo seba, na seba i na druhých.
  • Pomáha vyjadrovať svoje emócie a narábať s nimi neohrozujúcim spôsobom – nepriame vyjadrenie cez výtvarnú činnosť je menej zúskostňujúce ako priama verbálna diskusia. Preto aj staršie deti, ktoré sú schopné sa verbálne vyjadrovať, môžu uprednostniť výtvarné stvárnenie.
  • Dieťa má kontrolu nad vlastnou výtvarnou činnosťou – dieťa je schopné riadiť proces aj výsledok, čo poskytuje priestor pre riešenie ťažkostí dôležitých pre zdravý vývin a budovanie sebadôvery.
  • Deti vyjadrujú svoj pohľad na seba, na to, ako vidia druhých, na rôzne témy okolo seba. Vyjadrujú aj spôsob uchopovania a riešenia problémov.

ArArtefiletika vo výchove a vzdelávanítefiletika ďalej rozvíja kľúčové kompetencie detí, ktorými sú:

  • sociálne komunikačné kompetencie – podporuje komunikáciu (vzájomné počúvanie, argumentovanie), podporuje asertivitu (predchádzanie konfliktom),
  • kompetencie riešiť problémy – podporuje aktivizáciu (snahu o zmenu, hľadanie vhodného riešenia), podporuje zodpovednosť za svoje rozhodnutia (kritické myslenie),
  • kompetencie občianske – stavia na tolerancii, empatii, spolupatričnosti – podporuje zodpovednosť za svoje správanie,
  • kompetencie sociálne – prehlbuje kvalitu vzťahov (priateľstvo) – podporuje budovanie sebaúcty a kultivuje emocionalitu,
  • kompetencie pracovné – stavia na kooperácii alebo samostatnosti – zvyšuje frustračnú toleranciu,
  • kompetencie na celoživotné učenie sa – podporuje záujem a zvedavosť, stavia na zážitku úspechu, spokojnosti so sebou, ale i rešpekte voči ostatným, buduje pozitívny vzťah k učeniu sa ako takému.

Základné artefiletické pravidlo znie: zísť sa v spoločnom zážitku a vracať sa k nemu v reflektívnom dialógu je prínosné pre každého, kto chce niekoho vychovávať, vzdelávať alebo si s ním „len“ dobre rozumieť. Artefiletika preto môže byť nápomocná aj rodičom, ak majú záujem venovať sa svojím deťom a pri stretávaní nad spoločnou vecou sa navzájom deliť o poznanie.

Zdroje:
HELUS, Z., 2004. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, s. r. o. ISBN 80- 7178-888-0.
Homzová, J., 2015. Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov. Bratislava: Metodicko pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-565-0955-5.
Slavík J., Od výrazu k dialogu ve výchově, Artefiletika, 1997, Karolinum, ISBN 80-7184-437-3.
Slavíková V., Slavík J., Eliášová S., Dívej se, tvoř a povídej!, 2007, Portál
Slavíková V., Slavík J., Hazuková H., Výtvarné čarování – Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky, 2010, Práce, ISBN 978-80-7361-079-1.