Artetrapia

V našom centre využívame predovšetkým prvky expresívnych prístupov, a to tak pri práci s detskými ako i dospelými klientmi. Pri dospelých ide najmä o techniky arteterapie, pri detských klientoch ide o hrovú a filiálnu terapiu, tiež aj prvky artefiletiky.

Všetky spomenuté formy intervencie môžu byť nápomocné pri rôznych druhoch ťažkostí, s ktorými sa v živote stretávame.

Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú  činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky. Proces arteterapie sa zameriava najmä na techniky, ktorými je možné konkrétnemu jednotlivcovi pomôcť a sprevádzať ho na ceste k nájdeniu riešenia náročnej situácie. 

Arteterapia je jednou z možností ako reflektovať svoje vnútorné prežívanie. Je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebapoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. My ich budeme striedať, a to v závislosti od preferencií klienta a tém, ktoré sa vo vzťahu klient – terapeut objavia.

Arteterapia kladie dôraz na samotný proces tvorenia, preto výsledok výtvarných aktivít nie je kľúčový.

Využitie hry v terapii spočíva v poskytnutí možnosti k sebavyjadreniu, odreagovaniu a zmierneniu citového napätia dieťaťa hrovým stvárnením a riešením svojich naliehavých problémov. Hra umožňuje porozumenie vlastnému vnútornému prežívaniu. Dieťa sa prejavuje najprirodzenejším a pre neho najbezpečnejším spôsobom. Tak ako dospelý alebo staršie dieťa svoje problémy v rámci terapie vyrozpráva či vydiskutuje, mladšie dieťa môže svoje ťažkosti „odohrať“ – vyjadriť v hre a nanovo spracovať. Môže zvládnuť svoje pocity frustrácie, napätia či neistoty.

V našom centre sa teda v závislosti od toho s čím prichádzate stretnete s hrovou alebo filiálnou terapiou, rodinnou terapiou, prvkami artefiletiky a arteterapie.