Artefiletika

V artefiletike sme v Nervuška – ARTE našli veľké zaľúbenie. Ide o jedinečný prístup, ako s deťmi pracovať, ako rozvíjať ich sociálne zručnosti a ako v nich budovať sebaúctu, ale i rešpekt k sebe navzájom.

Ide o tvorivý a zážitkový spôsob vzdelávania a výchovy, ktorý vychádza z umenia a expresívnych kultúrnych prejavov (výtvarných, dramatických, hudobných apod.) a smeruje k poznávaniu a sebapoznávaniu prostredníctvom reflektívneho dialógu o zážitkoch z tvorby.

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Spolu s arteterapiou má spoločné zameranie na sebapoznávanie. Artefiletika však viac smeruje k oblasti emočnej inteligencie a rozvoju sociálnych kompetencií detí.
Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je pomerne málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti. Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácii emocionálno-sociálnej stránky detí.

ArtefiletikaArtefiletika – aké zvláštne slovo. Začiatok slova nám asociuje, že zrejme pôjde o niečo umelecké, lenže ďalej sa mnohí môžu strácať.

Arte – prvá časť názvu skutočne poukazuje na silnú väzbu k umeniu. Artefiletika nechápe pod slovom „umenie“ len významné umelecké prejavy, s ktorými sa stretávame v galériách, na javiskách či koncertných sieňach, ale všetky obdobné tvorivé činnosti a javy v bežnom živote. Napríklad detské kreslenie alebo maľovanie, amatérske fotografovanie, kultúru obliekania, tvorbu webových stránok ai. Tieto všetky aktivity sa odohrávajú na pomyselnej spojnici medzi všedným životom a umeleckou tvorbou.

Slovom „filetický“, ktoré tvorí druhú časť názvu, bola pomenovaná taká časť výchovy, ktorá sa snaží o prepojenie emocionálneho a sociálneho rozvoja s rozvojom intelektuálnym. Artefiletika vychádza z tvorivého expresívneho prejavu a osobných zážitkov detí, ktoré sa snaží empaticky reflektovať pre sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností a ich uplatnenie v živote. V praxi to znamená najskôr pre deti vytvoriť podmienky pre zážitkovo bohatú tvorivú činnosť, a potom zaistiť, aby táto činnosť bola čo najlepšie využitá pre poznávacie, sebapoznávacie, sociálne a komunikačné aktivity.

Artefiletika je teda názov pre špecifický prístup pre uplatnenie umeleckých aktivít vo všeobecnom vzdelávaní a vo výchove. V rámci artefiletických aktivít ide tiež o využívanie metód kooperatívneho učenia uplatňovaním práce v skupine, individuálne i spoločné riešenie úloh, stanovenie si rolí v skupine apod.

Zdroje:
HELUS, Z., 2004. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, s. r. o. ISBN 80- 7178-888-0.
Homzová, J., 2015. Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov. Bratislava: Metodicko pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-565-0955-5.
Slavík J., Od výrazu k dialogu ve výchově, Artefiletika, 1997, Karolinum, ISBN 80-7184-437-3.
Slavíková V., Slavík J., Eliášová S., Dívej se, tvoř a povídej!, 2007, Portál
Slavíková V., Slavík J., Hazuková H., Výtvarné čarování – Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky, 2010, Práce, ISBN 978-80-7361-079-1.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close