Artefiletika

V artefiletike sme v Nervuška – ARTE našli veľké zaľúbenie. Ide o jedinečný prístup, ako s deťmi pracovať, ako rozvíjať ich sociálne zručnosti a ako v nich budovať sebaúctu, ale i rešpekt k sebe navzájom.

Ide o tvorivý a zážitkový spôsob vzdelávania a výchovy, ktorý vychádza z umenia a expresívnych kultúrnych prejavov (výtvarných, dramatických, hudobných apod.) a smeruje k poznávaniu a sebapoznávaniu prostredníctvom reflektívneho dialógu o zážitkoch z tvorby.

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Spolu s arteterapiou má spoločné zameranie na sebapoznávanie. Artefiletika však viac smeruje k oblasti emočnej inteligencie a rozvoju sociálnych kompetencií detí.
Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je pomerne málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti. Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácii emocionálno-sociálnej stránky detí.

ArtefiletikaArtefiletika – aké zvláštne slovo. Začiatok slova nám asociuje, že zrejme pôjde o niečo umelecké, lenže ďalej sa mnohí môžu strácať.

Arte – prvá časť názvu skutočne poukazuje na silnú väzbu k umeniu. Artefiletika nechápe pod slovom „umenie“ len významné umelecké prejavy, s ktorými sa stretávame v galériách, na javiskách či koncertných sieňach, ale všetky obdobné tvorivé činnosti a javy v bežnom živote. Napríklad detské kreslenie alebo maľovanie, amatérske fotografovanie, kultúru obliekania, tvorbu webových stránok ai. Tieto všetky aktivity sa odohrávajú na pomyselnej spojnici medzi všedným životom a umeleckou tvorbou.

Slovom „filetický“, ktoré tvorí druhú časť názvu, bola pomenovaná taká časť výchovy, ktorá sa snaží o prepojenie emocionálneho a sociálneho rozvoja s rozvojom intelektuálnym. Artefiletika vychádza z tvorivého expresívneho prejavu a osobných zážitkov detí, ktoré sa snaží empaticky reflektovať pre sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností a ich uplatnenie v živote. V praxi to znamená najskôr pre deti vytvoriť podmienky pre zážitkovo bohatú tvorivú činnosť, a potom zaistiť, aby táto činnosť bola čo najlepšie využitá pre poznávacie, sebapoznávacie, sociálne a komunikačné aktivity.

Artefiletika je teda názov pre špecifický prístup pre uplatnenie umeleckých aktivít vo všeobecnom vzdelávaní a vo výchove. V rámci artefiletických aktivít ide tiež o využívanie metód kooperatívneho učenia uplatňovaním práce v skupine, individuálne i spoločné riešenie úloh, stanovenie si rolí v skupine apod.

Zdroje:
HELUS, Z., 2004. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, s. r. o. ISBN 80- 7178-888-0.
Homzová, J., 2015. Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov. Bratislava: Metodicko pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-565-0955-5.
Slavík J., Od výrazu k dialogu ve výchově, Artefiletika, 1997, Karolinum, ISBN 80-7184-437-3.
Slavíková V., Slavík J., Eliášová S., Dívej se, tvoř a povídej!, 2007, Portál
Slavíková V., Slavík J., Hazuková H., Výtvarné čarování – Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky, 2010, Práce, ISBN 978-80-7361-079-1.