Individuálne poradenstvo – ArteterapiaV našom centre využívame predovšetkým prvky expresívnych prístupov, a to tak pri práci s detskými ako i dospelými klientmi. Pri dospelých ide najmä o techniky arteterapie, pri detských klientoch ide o hrovú a filiálnu terapiu, tiež aj prvky artefiletiky.

Všetky tieto formy intervencie môžu byť nápomocné pri rôznych druhoch ťažkostí, s ktorými sa v živote stretávame.

Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú  činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky. Proces arteterapie sa zameriava najmä na techniky, ktorými je možné konkrétnemu jednotlivcovi pomôcť a sprevádzať ho na ceste k nájdeniu riešenia náročnej situácie. 

Arteterapia je jednou z možností ako reflektovať svoje vnútorné prežívanie. Je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebapoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. My ich budeme striedať, a to v závislosti od preferencií klienta a tém, ktoré sa vo vzťahu klient – terapeut objavia.

Arteterapia kladie dôraz na samotný proces tvorenia, preto výsledok výtvarných aktivít nie je kľúčový.

Využitie hry v terapii spočíva v poskytnutí možnosti k sebavyjadreniu, odreagovaniu a zmierneniu citového napätia dieťaťa hrovým stvárnením a riešením svojich naliehavých problémov. Hra umožňuje porozumenie vlastnému vnútornému prežívaniu. Dieťa sa prejavuje najprirodzenejším a pre neho najbezpečnejším spôsobom. Tak ako dospelý alebo staršie dieťa svoje problémy v rámci terapie vyrozpráva či vydiskutuje, mladšie dieťa môže svoje ťažkosti „odohrať“ – vyjadriť v hre a nanovo spracovať. Môže zvládnuť svoje pocity frustrácie, napätia či neistoty.


Primárne sa vo svojej práci zameriavam na dve oblasti:

  • práca s detským klientom, resp. s rodičmi daného dieťaťa, kedy vhodne zvolená intervencia dokáže pomôcť pri psychickom, emocionálnom, vzdelávacom a sociálnom vývine dieťaťa, nakoľko niektoré životné situácie vo výchove si vyžadujú špecifický prístup a riešenie.
  • individuálne poradenstvo pre dospelých, v ktorom sa proces expresia využíva ako prostriedok lepšieho sebapoznania, spôsob sebavyjadrenia a vhľadu do vlastných životných okolností.

Individuálne poradenstvo pozostáva z konzultácií, ktoré:

  • sú zamerané na získanie všetkých potrebných informácií o situácii klienta a na špecifikovaní problému, ktorý bude predmetom poradenstva.
  • identifikujú kľúčové témy, ktorými sa klient zaoberá a následne poskytnú možnosť sprevádzania na ceste, po ktorej sa klient vydá.

 

Individuálne poradenstvo – Arteterapia