OZ Nervuška – ARTE môže poskytovať školám a školským zariadeniam súčinnosť a odborno-metodickú pomoc pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania.

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola/poradenské zariadenie. Program a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, poradenské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.

Obsahovú náplň vzdelávania je možné prispôsobiť špecifickým požiadavkám Vášho pracoviska. Po dohode možnosť realizácie vzdelávania online formou.

CENA DOHODOU podľa dĺžky trvania, témy a počtu účastníkov.

Vzdelávanie je vedené zážitkovou, sebaskúsenostnou formou, dopĺňané teoretickými blokmi. Pracujeme s terapeutickými nástrojmi, skúšame si arteterapeutickú a artefiletickú intervenciu v skupine. O zážitkové prvky nie je núdza ani pri komunikačných školeniach.


Aktuálne sú v ponuke nasledovné témy:

TEAMBUILDING

Radi prídeme k vám do zariadenia alebo je možné prísť do nášho ateliéru (kapacita 20 ľudí). Teambuilding sme už realizovali pre viaceré organizácie, ktoré radi prepájajú príjemné s užitočným 😉 Napíšte nám na info@nervuska-arte.sk a doladíme detaily.

Úvod do arteterapie

Teoretický blok: definícia a možnosti využitia arteterapie, špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie, príprava a priebeh arteterapeutického stretnutia, čo si všímať v procese tvorby, čo si všímať na výslednom diele.
Zážitkový blok: sebaskúsenostné  arteterapeutické techniky , rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii, arteterapeutické aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou, zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu, indoorové a outdoorové sebaskúsenostné hry.

 

Poviem ti to farbou

Farba a jej vnímanie sú súčasťou ľudskej vnútornej reči. Výpoveďou bez slov. Farbami môžeme komunikovať – sprostredkovať okoliu prakticky všetky svoje pocity, túžby či skryté nádeje.
Obsahové zameranie kurzu: Delenie farieb, Stručný historický vývoj symboliky farieb, Symbolika farieb, Čo hovoria o farbách výskumy, Hry s farbami


DETI

Ako porozumieť detskému správaniu

Arteterapeutické techniky práce s deťmi, ktoré majú ťažkosti v sociálnych vzťahoch. Zorientujeme sa v cieľoch neposlušnosti: pozornosť, moc, odplata, neadekvátnosť. Ukážeme si stratégiu práce s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípravu a priebeh arteterapeutického stretnutia s deťmi, rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii. Arteterapeutické a artefiletické aktivity prebiehajú individuálnou, párovou a skupinovou formou, zameranie aj na sebapoznanie a vlastný vklad pri práci s dieťaťom a sebaskúsenostné hry.

 

Detská kresba ako diagnostický nástroj

Kurz je koncipovaný tak, aby umožnil základné zoznámenie sa s diagnostickými znakmi kresby formou osobného zážitku pri práci s detským klientom. Ďalšiu časť predstavujú teoretické bloky a analýzy kazuistík. Na mnohých kazuistikách si ukážeme špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníci majú možnosť vyskúšať si rôzne screeningové techniky a výtvarné prostriedky ako aj autentické pôsobenie arteterapeutickej práce počas vlastnej tvorivej činnosti. Dôraz sa kladie aj na špecifiká detskej spontánnej kresby, ktorú je možné považovať za reprezentatívnu vzorku správania dieťaťa. 

 

Ako komunikovať s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom veku v záťažovej situácií

Komunikácia s deťmi je často plná povelov, príkazov, vyhrážok či ľúbivých, no manipulatívnych, ťahov. Dá sa to však aj inak. Ambíciou webinára je odovzdať účastníkom komunikačné typy, ako inak reagovať na deti v každodenných náročných situáciách. Mladšie deti zažívajú mnoho situácií, s ktorými si nevedia dať rady, no často ani dospelí. Dospelý by v týchto situáciách mal byť osobou, ktorá nimi bude dieťa sprevádzať, avšak nie je jednoduché nájsť účinný spôsob ako na to.
Na webinári si povieme ako efektívne komunikovať s deťmi, ako vyjadriť svoje požiadavky a ako účinne nastaviť hranice. Porozprávame si tiež o tom, ako pracovať so silnými emóciami dieťaťa a zvládať emočne náročné situácie.

 

Vzťahová väzba a vnímavá komunikácia

Vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby je jedným z najdôležitejších pilierov zdravého vývinu dieťaťa. Ide o prepojenie medzi dieťaťom a jeho vzťahovou osobou a tento prvý vzťah v obrovskej miere ovplyvňuje celkové budúce nastavenie dieťaťa a tiež to, ako vníma dospelého, ktorý s ním komunikuje. Vzťahová väzba sa formuje interakciou rodiča s dieťaťom.
Počas toho ako dieťa rastie sa v jeho živote objaví mnoho situácií, s ktorými si nevie dať rady ani samo dieťa, ani dospelý. Dospelý by v týchto situáciách mal byť osobou, ktorá nimi bude dieťa sprevádzať, avšak nie je jednoduché nájsť účinný spôsob ako na to.
Na workshope prepojíme poznatky o vzťahovej väzbe s tým, ako je možné ich využiť pri komunikácii s dieťaťom. Povieme si ako efektívne komunikovať s deťmi. Ako vyjadriť svoje požiadavky, ktoré požiadavky sú oprávnené a ako efektívne nastaviť hranice. Porozprávame si tiež o tom, či používať odmeny a tresty, ako pracovať so silnými emóciami dieťaťa a zvládať emočne náročné situácie.

 

 

ARTEFILETIKA

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi i dospelými, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať u detí emocionálne, sociálne a komunikačné detí, pri dospelých je využívaná ako prostriedok sebapoznania a rozvoja osobnosti.

 

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov. Pomenujeme základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s detským klientom so zreteľom na rozvoj grafomotoriky, na sebe budeme skúšať konkrétne artefiletické činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku.

 

Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

Jednou z funkcií čitateľskej gramotnosti je rozvíjať v deťoch i sociálne a kultúrne zručnosti. To znamená, aby boli deti schopné nielen slová, vety, texty prečítať, ale ich aj pochopiť a ďalej pracovať s ich obsahom a nadobudnutými informáciami. Čitateľská gramotnosť je teda základná kompetencia, bez ktorej nie je možné dosahovať kompetencie ďalšie. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu a riešenie problémov, pričom ako podnetový materiál bude využívaný práve text a práca s ním.

 

Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

Kurz sa sústreďuje na detskú kresbu a detský výtvarný prejav ako na komunikačný prostriedok u detí s výraznejšími prejavmi úzkosti v správaní. Kurz predstaví rôzne spôsoby a techniky ako pracovať s danou cieľovou skupinou. Techniky sú vyberané s cieľom posilnenia vlastnej hodnoty, rozvíjať zvládacie mechanizmy a možnosťou sebavyjadrenia.

 

Techniky artefiletiky pre materské školy

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Kurz predstaví techniky, ako rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí so zreteľom na ich osobnostný rozvoj a sebapoznanie.

 

Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí

Sebaúcta je považovaná za základný kameň plnohodnotného života. Je to mierka, podľa ktorej človek sám seba považuje za schopného a hodnotného. Sebaúcta dieťaťa by mala byť cieľom výchovy a vzdelávania. Kurz prepojí teoretické východiská a základné prvky zdravej sebaúcty s mnohými technikami artefiletiky stimulujúcimi práve formovanie sebaúcty.

 

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania.  Ak je v domácnosti, v škôlke či škole pohoda opakovane narušovaná zlostným, výbušným, konfliktným správaním dieťaťa, väčšinou robíme všetko pre to, aby bola čo najrýchlejšie opäť nastolená harmónia. Netreba však pritvrdzovať tresty ani kričať. Spôsobov ako reagovať ináč je niekoľko. Na kurze si ukážeme ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú už onálepkované (alebo ich to čoskoro čaká) statusom agresora. Kurz ukáže prečo sa nebáť detskej zlosti, aké môžu byť príčiny agresívneho správania a ako aplikovať  artefiletické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií, ako si s nimi poradiť a aké techniky použiť pre uvoľnenie napätia (nášho i detského)

„Krátka“ artefiletika

Workshop sa zameriava na časovo nenáročné artefiletické a arteterapeutické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci (v škole, škôlke, v školskom klube, ako súčasť terapeutického procesu, v rámci ergoterapie, tvorivých dielní apod.) efektívne využiť.


DOSPELÍ a SENIORI

Komunikácia s agresívnym a ochranárskym rodičom

Obsahové zameranie kurzu: čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru, ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner, najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič, ako vyjadriť oprávnené požiadavky, účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc, riešenie konfliktných komunikačných situácií, ako pracovať s emóciami rodičov, sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru, zážitkové aktivity s využitím artefiletických techník pre jednoduchšie uchopenie teoretických východísk

Arteterapia ako prevencia vyhorenia

Základné emočné reakcie a kľúčové kompetencie v pomáhajúcej profesii. Charakteristika, faktory vzniku a prejavy syndrómu vyhorenia. Antistresové arteterapeutické techniky (nie omáľovánky!) a preventívne opatrenia. Možnosť vzájomného spoznania sa v odlišných situáciách a stmelenie kolektívu.

 

Arteterapia pri práci so seniormi

Možnosti využitia arteterapie pri práci so seniormi, príprava a priebeh individuálneho alebo skupinového arteterapeutického a artefiletického stretnutia, čo si všímať v procese tvorby, čo si všímať na výslednom diele, sebaskúsenostné  arteterapeutické techniky , rôzne výtvarné médiá a ich využitie v seniorskom veku, vhodné techniky a témy určené seniorom.

 

Techniky arteterapie pre seniorov

Workshop Techniky arteterapie pre seniorov je voľným pokračovaným kurzu Arteterapia pri práci so seniormi, v ktorom si predstavíme nové arteterapeutické techniky vhodné pre seniorov. Kurz je koncipovaný tak, že budú odprezentované techniky určené mentálne zdravým seniorom, no i tým, u ktorých sa rozvinula demencia, zmyslové poškodenie, či hendikep motoriky.


 

Kontaktujte nás na tlf. čísle 0948 494989 alebo mailom na adrese  info@nervuska-arte.sk

Prídem k Vám