Arteterapia ako liečebná metóda

Arteterapia ako liečebná metóda

Umenie dokáže ľudí zušľachtiť, dokáže i liečiť.

Pri arteterapii sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným. Arteterapia plní nielen podpornú úlohu pri aplikácii iných liečebných metód, ale pri niektorých typoch ťažkostí, môže byť aj nosnou terapeutickou metódou. 

Arteterapia je na pomedzí medzi psychológiou, umením a vedou o umení. Terapia výtvarným umením kladie dôraz na tvorivú činnosť, ktorá sama o sebe má uzdravujúce, sebarozvíjajúce účinky. Arteterapia výtvarné umenie využíva skôr ako prostriedok osobného vyjadrenia, než by sa snažila o uspokojivé výsledné produkty, posudzované vonkajšími merítkami. Neexistujú hodnotenia dobre – zle. Hodnoty diela, ktoré vznikajú pri arteterapeutickom sedení sú originalita, autenticita, sila zážitku, zaujatie, imaginácia.

Arteterapiu môžeme vnímať nielen ako výsledok tvorby, ale najmä ako proces, v ktorom sa dielo tvorí. Už len tento samotný proces napomáha rastu osobnosti. Akýkoľvek proces umeleckej tvorby má výrazný uzdravujúci charakter.

Jednoducho ju môžeme predstaviť nasledujúcou rovnicou:
ARTE + TERAPIA = PRODUKT + PROCES + REFLEXIA

Arteterapia obohacuje toho kto tvorí, aj toho, kto vedie arteterapiu.
Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné pocity, myšlienky, predstavy, uvoľniť sa, odpočinúť si. Arteterapia mu prináša (nielen) radosť z tvorby. Arteterapeut  poznáva a vníma svojich klientov, nachádza skryté zákutia v hĺbke duše.

Arteterapia nám môže pomôcť zmeniť samého seba, vzťahy či naše prostredie, uvedomiť si tie štruktúry nášho ja, ktoré v bežnom živote máme len veľmi malú šancu zachytiť. Je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia i sebarealizácie.

Neurológovia dnes dokážu zachytiť prístrojmi, ako a kde náš mozog vníma farby a ako tento proces vplýva na naše prežívanie, a teda aj na naše ochorenie, či proces liečby. Arteterapia sprotredkúva ľuďom cez výtvarnú tvorbu, teda cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje city i problémy, ponúka priestor pre pochopenie svojho ochorenia. To, čo je slovami ťažko vyjadriteľné, pomocou výtvarnej metafory nájde adekvátny tvar a dá sa potom lepšie uchopiť a spracovať. Výtvarný prejav človeka dokáže prezradiť, čo ho trápi.

Umenie skutočne lieči.

Zdroje:
Campbellová, J.: Techniky arteterapie. Portál Praha 1998
Liebmann, M.: Skupinová arteterapie. Portál Praha 2005.
Mihinová, K. Rankovová I.: Seminár – úvod do arteterapie, marec 2014
http://www.infovek.sk/predmety/vytvarna/index.php?k=31