Využívanie prvkov rapovej terapie
Využívanie prvkov rapovej terapie

ONLINE

Využívanie prvkov rapovej terapie

Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

Obsahové zameranie kurzu

 • ako vyberať skladby so zreteľom na text jednotlivých piesní
 • ktoré skladby deti preferujú
 • ako písať a analyzovať vlastné texty klientov
 • pri akých klientoch túto techniku použiť (vek, anamnéza ai.)
 • prepájanie rapovej terapie s artefiletickými technikami ako nástrojom na ventiláciu napätia
 • analýza kazuistík

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov psychológov, pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú primárne s adolescentami, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz sa však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o metóde využívania prvkov rapovej terapie dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Lektorka:

Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA Ako psychologička som pracovala v Centre pre deti a rodiny a v Detskom krízovom centre, kde boli klientmi predovšetkým deti so syndrómom CAN a CSA. Aktuálne som na rodičovskej dovolenke a zároveň pracujem na čiastočný úväzok v ambulancii klinickej psychológie. Ako jednu z intervenčných metód využívam počas individuálnej a skupinovej práce s deťmi analýzu rapových piesní
a poskytujem im tak priestor vyjadriť svoje emócie im vlastným a blízkym spôsobom.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 23,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP) Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Účastnícky poplatok je možné, po dohode, hradiť v dvoch splátkach.

Termíny

2. marca 2023
(16:30 – 18:30)

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com


Detská kresba ako nástroj psychodiagnostika

Detská kresba ako nástroj psychodiagnostika


Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole

Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole


Využívanie prvkov rapovej terapieONLINE

Využívanie prvkov rapovej terapie

Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

Obsahové zameranie kurzu

 • ako vyberať skladby so zreteľom na text jednotlivých piesní
 • ktoré skladby deti preferujú
 • ako písať a analyzovať vlastné texty klientov
 • pri akých klientoch túto techniku použiť (vek, anamnéza ai.)
 • prepájanie rapovej terapie s artefiletickými technikami ako nástrojom na ventiláciu napätia
 • analýza kazuistík

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov psychológov, pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú primárne s adolescentami, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz sa však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o metóde využívania prvkov rapovej terapie dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Lektorka:

Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA
Ako psychologička som pracovala v Centre pre deti a rodiny a v Detskom krízovom centre, kde boli klientmi predovšetkým deti so syndrómom CAN a CSA. Aktuálne som na rodičovskej dovolenke a zároveň pracujem na čiastočný úväzok v ambulancii klinickej psychológie. Ako jednu z intervenčných metód využívam počas individuálnej a skupinovej práce s deťmi analýzu rapových piesní a poskytujem im tak priestor vyjadriť svoje emócie im vlastným a blízkym spôsobom.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 23,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP) Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Účastnícky poplatok je možné, po dohode, hradiť v dvoch splátkach.

Termíny

15. februára 2023
(16:30 – 18:30)

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com


 

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

ONLINE

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu

 • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
 • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
 • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
 • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
 • Účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc
 • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 • Ako pracovať s emóciami rodičov
 • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru

Cieľová skupina

Workshop je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radov pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem, chcú sa o nej dozvedieť viac a nové skúsenosti a poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojom živote. Všetci účastníci a účastníčky kurzu na záver dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 5.8.2023

Počet účastníkov – max. 20. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 47,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP) Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

17. augusta 2023
(09:00 – 13:30)

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com