Praktické tipy a inšpirácia z poradenskej praxe pri práci s deťmi
Praktické tipy a inšpirácia z poradenskej praxe pri práci s deťmi

ONLINE

Praktické tipy a inšpirácia z poradenskej praxe pri práci s deťmi

Pozývame vás na webinár, ktorého súčasťou budú

 • praktické ukážky z poradenskej praxe (techniky, vedenie spisovej dokumentácie)
 • tipy ako na work-life balance v pomáhajúcej profesií
 • inšpirovanie sa navzájom vlastnými tipmi, ktoré nám pomáhajú v každodennej práci s klientom

Cieľová skupina:

 • začínajúci pracovníci a pracovníčky z radov pomáhajúcich profesií, napr. psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia (zamestnanci škôl, Centrum pre deti a rodiny a pod.)
 • študenti príslušných odborov

Cieľ webinára:

 • oboznámiť účastníkov webinára s vybranými technikami a nástrojmi, ktoré je možné použiť v poradenskej praxi
   

Všetci účastníci a účastníčky webinára dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

Webinár bude viesť:
Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA,
psychologička, lektorka

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 26,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho
poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na: Mgr. Broňu Pilarčíkovú, mail: nervuska@gmail.com

Termíny

02.10.2023,
v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com


Využívanie prvkov rapovej terapie
Využívanie prvkov rapovej terapie

ONLINE

Využívanie prvkov rapovej terapie

Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou.  „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

Obsahové zameranie kurzu:

 • ako vyberať skladby so zreteľom na text jednotlivých piesní
 • ktoré skladby deti preferujú
 • ako písať a analyzovať vlastné texty klientov
 • pri akých klientoch túto techniku použiť (vek, anamnéza ai.)
 • prepájanie rapovej terapie s artefiletickými technikami ako nástrojom na ventiláciu napätia
 • analýza kazuistík

Cieľová skupina:
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov psychológov, pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú primárne s adolescentami, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz sa však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o metóde využívania prvkov rapovej terapie dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi.

 

Všetci účastníci a účastníčky webinára dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

Webinár bude viesť:
Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA,
psychologička, lektorka

Ako psychologička som pracovala v Centre pre deti a rodiny a v Detskom krízovom centre, kde boli klientmi predovšetkým deti so syndrómom CAN a CSA. Aktuálne som na rodičovskej dovolenke a zároveň pracujem na čiastočný úväzok v ambulancii klinickej psychológie. Ako jednu z intervenčných metód využívam počas individuálnej a skupinovej práce s deťmi analýzu rapových piesní a poskytujem im tak priestor vyjadriť svoje emócie im vlastným a blízkym spôsobom.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 24,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho
poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na: Mgr. Broňu Pilarčíkovú, mail: info@nervuska-arte.sk

Termíny

27.11.2023,
v čase od 16:30 hod. do 18:30 hod

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk


 

Sandplaying Zdroje, sebaprijatie, rodina
Sandplaying Zdroje, sebaprijatie, rodina

Sandplaying - zdroje, sebaprijatie, rodina

Sandplaying – terapeutická hra v piesku - je metóda, ktorá umožňuje neverbálnym tvorivým procesom osloviť vnútro každého z nás. Pomocou figúrok, pieskoviska a piesku klient vytvára 3D model svojho vnútorného sveta. Sandplaying je jedinečný terapeutický no i diagnostický prostriedok. Svoje uplatnenie nachádza v širokom vekovom rozpätí a na všetkých pracoviskách, ktoré chcú tento nástroj využívať.
Intenzívny workshop v oblasti Sandplaying so zameraním na porozumenie situácií klienta a jeho emočného prežívania. Pozornosť budeme smerovať na zdroje klienta, hľadanie sebapodpory a významná časť bude venovaná práci s rodinou s využitím pieskoviska.

Obsahové zameranie kurzu:

 • čo je terapeutická hra v piesku a aké vybavenie je potrebné
 • základné pravidlá pri Sandplayingu
 • rozdiely medzi detským a dospelým klientom
 • ako pracovať s úvodnou inštrukciou a čo si všímať pri procese tvorby obrazu v piesku
 • ako pracovať s obrazom a ako viesť reflektívny dialóg
 • ako meniť vzťah klienta k sebe
 • zraňujúce introjekty a sebaprijatiezmena odmietania na prijatie
 • ako pracovať s rodinou s využitím terapeutického pieskoviska – pravidlá, priebeh, reflexia
 • ukážky kazuistík
 • sebaskúsenostné aktivity

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, môže ísť o odborných aj pedagogických zamestnancov, ako aj študentov a študentky príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o Sandplayingu dozvedieť viac.
Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú následne mailom osvedčenie o jeho absolvovaní.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 128,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky po 64,-eur. O rozdelení platby je potrebné informovať pri vyplnení online prihlášky.

Termíny

14. – 16. decembra 2023
štvrtok: 12:00 – 17:00,
piatok: 9:00 – 16:00,
sobota: 9:00 – 13:00

Kde

Borská 6 (1. poschodie), Bratislava;
OZ Nervuška ARTE

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com


Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky

Detská kresbaako nástroj psychodiagnostiky
Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky

Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole

Artefiletika ako preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole 

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

ONLINE

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu

 • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
 • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
 • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
 • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
 • Účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc
 • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 • Ako pracovať s emóciami rodičov
 • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru

Cieľová skupina

Workshop je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radov pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem, chcú sa o nej dozvedieť viac a nové skúsenosti a poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojom živote. Všetci účastníci a účastníčky kurzu na záver dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 5.8.2023

Počet účastníkov – max. 20. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 47,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP) Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

17. augusta 2023
(09:00 – 13:30)

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | nervuska@gmail.com