Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti
alebo
Prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom.

Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania. Ak je v domácnosti, v škôlke či škole pohoda opakovane narušovaná zlostným, výbušným, konfliktným správaním dieťaťa, väčšinou robíme všetko pre to, aby bola čo najrýchlejšie opäť nastolená harmónia. Netreba však pritvrdzovať tresty, kričať a rýchlo hľadať vinníkov. Spôsobov ako reagovať ináč je niekoľko.

Na kurze si ukážeme ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú už onálepkované (alebo ich to čoskoro čaká) statusom agresora. Dobre zvolená aktivita preto môže byť účinným nástrojom pre rozvoj najmä sebaúcty detí, o ktorej sa odborníci na pedagogiku zhodujú, že by mala byť cieľom výchovy a vzdelávania.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

 • prečo sa (ne)báť detskej zlosti
 • príčiny agresívneho správania
 • čo robiť, ak...
 • ako pomáhať v rozvoji sociálnych kompetencií s využitím artefiletiky
  teoretické východiská a základné prvky z dravej sebaúcty
 • prínos artefiletiky pre rozvoj sebaúcty

Zážitková časť:

 • artefiletické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií a ako si s nimi poradiť
 • artefiletické techniky uvoľňujúce napätie
 • sebaskúsenostné  artefiletické techniky 
 • výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou
 • techniky zamerané na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov
 • NEsúťaživé výtvarné hry
 • výtvarná hra – stimulujúca, jednoduchá a zábavná

Kurz bude interaktívny, tj. techniky si účastníci budú priamo skúšať. Zoznam potrebných pomôcok zašleme cca 7 dní pred kurzom.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 45,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

4. marca 2024 ( pondelok: 12:30 – 17:00 )

Kde

kde vám bude vyhovovať.
Kurz sa koná ONLINE ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

 • základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s detským klientom so zreteľom na rozvoj grafomotoriky
 • výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie
 • ako pomáhať v rozvoji grafomotorických zručností s využitím artefiletiky
 • špecifiká individuálnej a skupinovej artefiletiky s deťmi
 • rozvoj grafomotoriky a kresby a ich prepájanie 

Zážitková časť:

 • artefiletické činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku
 • sebaskúsenostné  artefiletické techniky 
 • rôzne výtvarné médiá a ich využitie v artefiletike so zreteľom na stimuláciu hrubej, jemnej motoriky a grafomotoriky
 • výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou
 • aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a tvorivosť
 • sebaskúsenostné hry

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 50,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

24. mája 2024 (9:00 – 15:00 )

Kde

OZ Nervuška ARTE
Borská 6, 1. posch, Bratislava

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk


Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

 • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
 • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
 • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
 • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
 • Účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc
 • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 • Ako pracovať s emóciami rodičov
 • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru

 

Cieľová skupina:

Workshop je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radov pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem, chcú sa o nej dozvedieť viac a nové skúsenosti a poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojom živote.
Všetci účastníci a účastníčky kurzu na záver dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 49,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

22. august 2024 (štvrtok 9:00 – 13:30 )

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk