Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

 • základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s detským klientom so zreteľom na rozvoj grafomotoriky
 • výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie
 • ako pomáhať v rozvoji grafomotorických zručností s využitím artefiletiky
 • špecifiká individuálnej a skupinovej artefiletiky s deťmi
 • rozvoj grafomotoriky a kresby a ich prepájanie 

Zážitková časť:

 • artefiletické činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku
 • sebaskúsenostné  artefiletické techniky 
 • rôzne výtvarné médiá a ich využitie v artefiletike so zreteľom na stimuláciu hrubej, jemnej motoriky a grafomotoriky
 • výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou
 • aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a tvorivosť
 • sebaskúsenostné hry

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 50,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

24. mája 2024 (9:00 – 15:00 )

Kde

OZ Nervuška ARTE
Borská 6, 1. posch, Bratislava

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk


Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru, rozvíjajú náš ďalší osobnostný potenciál a do budúcnosti posilňujú naše kompetencie.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

 • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
 • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
 • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
 • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
 • Účinné, no zároveň empatické nastavovanie hraníc
 • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 • Ako pracovať s emóciami rodičov
 • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru

 

Cieľová skupina:

Workshop je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radov pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem, chcú sa o nej dozvedieť viac a nové skúsenosti a poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojom živote.
Všetci účastníci a účastníčky kurzu na záver dostanú osvedčenie o jeho absolvovaní.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 49,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu:
SK7709000000005115742824 (SLSP)
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Termíny

22. august 2024 (štvrtok 9:00 – 13:30 )

Kde

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk


Sandplaying 
Zdroje, sebaprijatie, rodina

Sandplaying
Zdroje, sebaprijatie, rodina

Sandplaying – terapeutická hra v piesku - je metóda, ktorá umožňuje neverbálnym tvorivým procesom osloviť vnútro každého z nás. Pomocou figúrok, pieskoviska a piesku klient vytvára 3D model svojho vnútorného sveta. Sandplaying je jedinečný terapeutický no i diagnostický prostriedok. Svoje uplatnenie nachádza v širokom vekovom rozpätí a na všetkých pracoviskách, ktoré chcú tento nástroj využívať.
Intenzívny workshop v oblasti Sandplaying so zameraním na porozumenie situácií klienta a jeho emočného prežívania. Pozornosť budeme smerovať na zdroje klienta, hľadanie sebapodpory a významná časť bude venovaná práci s rodinou s využitím pieskoviska.

Obsahové zameranie kurzu:

 • čo je terapeutická hra v piesku a aké vybavenie je potrebné
 • základné pravidlá pri Sandplayingu
 • rozdiely medzi detským a dospelým klientom
 • ako pracovať s úvodnou inštrukciou a čo si všímať pri procese tvorby obrazu v piesku
 • ako pracovať s obrazom a ako viesť reflektívny dialóg
 • ako meniť vzťah klienta k sebe
 • zraňujúce introjekty a sebaprijatiezmena odmietania na prijatie
 • ako pracovať s rodinou s využitím terapeutického pieskoviska – pravidlá, priebeh, reflexia
 • ukážky kazuistík
 • sebaskúsenostné aktivity

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, môže ísť o odborných aj pedagogických zamestnancov, ako aj študentov a študentky príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o Sandplayingu dozvedieť viac.
Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú následne mailom osvedčenie o jeho absolvovaní.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok  132,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky po 64,-eur. O rozdelení platby je potrebné informovať pri vyplnení online prihlášky.

Termíny

28. – 30. novembra 2024
štvrtok: 11:00 – 16:30
piatok: 9:00 – 16:00
sobota: 9:00 – 12:30

Kde

Borská 6 (1. poschodie), Bratislava;
OZ Nervuška ARTE

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk


Sandplaying Zdroje, sebaprijatie, rodina

Sandplaying
Zdroje, sebaprijatie, rodina

Sandplaying – terapeutická hra v piesku - je metóda, ktorá umožňuje neverbálnym tvorivým procesom osloviť vnútro každého z nás. Pomocou figúrok, pieskoviska a piesku klient vytvára 3D model svojho vnútorného sveta. Sandplaying je jedinečný terapeutický no i diagnostický prostriedok. Svoje uplatnenie nachádza v širokom vekovom rozpätí a na všetkých pracoviskách, ktoré chcú tento nástroj využívať.
Intenzívny workshop v oblasti Sandplaying so zameraním na porozumenie situácií klienta a jeho emočného prežívania. Pozornosť budeme smerovať na zdroje klienta, hľadanie sebapodpory a významná časť bude venovaná práci s rodinou s využitím pieskoviska.

Obsahové zameranie kurzu:

 • čo je terapeutická hra v piesku a aké vybavenie je potrebné
 • základné pravidlá pri Sandplayingu
 • rozdiely medzi detským a dospelým klientom
 • ako pracovať s úvodnou inštrukciou a čo si všímať pri procese tvorby obrazu v piesku
 • ako pracovať s obrazom a ako viesť reflektívny dialóg
 • ako meniť vzťah klienta k sebe
 • zraňujúce introjekty a sebaprijatie
 • zmena odmietania na prijatie
 • ako pracovať s rodinou s využitím terapeutického pieskoviska – pravidlá, priebeh, reflexia
 • ukážky kazuistík
 • sebaskúsenostné individuálne aktivity

Workshop bude interaktívny.
Zoznam pomôcok účastníci obdržia cca 7 dní pred konaním kurzu.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o Sandplayingu dozvedieť viac.
Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú následne mailom osvedčenie o jeho absolvovaní.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok  96,-  Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky po 48,-eur. O rozdelení platby je potrebné informovať pri vyplnení online prihlášky.

Termíny

16. – 17. január 2025
štvrtok: 9:00 – 16:00
piatok: 9:00 – 12:30

Kde

ONLINE cez aplikáciu zoom

Kontakt

S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Bronislava Pilarčíková | info@nervuska-arte.sk