január: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
február: Techniky artefiletiky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením
marec: Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti
apríl: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky
máj: Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti
júl: Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí
júl: Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti 
september: Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom
október: Techniky artefiletiky pre vychovávateľov
november: Arteterapia pri práci so seniormi
december: Artefiletika pre materské školy

február: Artefiletické techniky pre rozvoj grafomotoriky, Bratislava
február: Ako porozumieť detskému správaniu, Spišská Belá
marec: Artefiletické techniky pre rozvoj grafomotoriky, Záhorská Ves
máj: Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky, Poprad
jún: Ako porozumieť detskému správaniu, Púchov
jún: Využitie detskej kresby v arteterapii, Martin
jún: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Holíč
august: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Zvolen
august: Detská kresba ako nástroj diagnostiky, Záhorská Ves
november: Arteterapia pri práci so seniormi, Zvolen


Artefiletika v materskej škole

17. decembra 2018, Bratislava

Artefiletika v materskej škole | 17. decembra 2018, Bratislava
 

 

 

 

 

 

 


Arteterapia pri práci so seniormi

Arteterapia pri práci so seniormi

 Bratislava, 30.11.2018

Pre veľký záujem sme opäť zaradili tému určenú pre pomáhajúce profesie zamerané na prácu so seniormi. Deň bol typický sychravo jesenný, no nám bolo aj tak príjemne. Podarilo sa nám prejsť všetkými dôležitými témami, s ktorými sa pracovníci v tejto sfére stretávajú. Prešli sme arte prácu so stále zdravými a aktívnymi seniormi, so seniormi, ktorí sú síce zdraví, no v silnom odpore pre akékoľvek aktivity, no taktiež prácu so seniormi, ktorí trpia demenciou či iným degeneratívnym ochorením mozgu.  

 


Techniky artefiletiky pre vychovávateľov

Techniky artefiletiky pre vychovávateľov

Bratislava, 26. 10. 2018

Na základe veľkého dopytu po kurzoch s väčšou adresnosťou cieľovej skupiny sme zaradili do nášho portfólia hneď dve témy: Techniky artefiletiky pre vychovávateľov a Artefiletika pre materské školy (bude sa konať v decembri).

Cieľom tohto kurzu je poukázať na to, ako účinne je možné využívať artefiletiku pri práci v školských kluboch - ako rozvíjať tvorivosť detí, ako stimulovať rozvoj sociálnych zručností a ako podporovať vzťahy nielen medzi deťmi, ale aj vzťah učiteľ/vychovávateľ - dieťa.

Workshop bol nesmierne vydarený a obohacujúci a plánujeme ho opakovať.


Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. (vzdelávací program podľa § 42 Zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV).

Počet pridelených kreditov: 14
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou formou


Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v školeArtefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

Prihláška na stiahnutie Kompletný vzdelávací program Záverečné práce

 


Techniky artefiletiky pri práci s dospelým klientomTechniky artefiletiky pri práci s dospelým klientom

Bratislava, 28.9.2018

Po dlhšom čase sme opäť zaradili arte tému aj pre dospelých. 

Na workshop prišli prevažne odborníci pracujúci s dospelou klientelou, ale aj tí, ktorí artefiletecké techniky využili pre svoj osobnostný rozvoj a radi sa venujú tvorivej činnosti. Ukázali sme si, ako použiť výtvarnú metaforu – výtvarnú hru ako nástroj komunikácie, či ako nástroj odkrývania osobne významných tém daného klienta, resp. seba samého.


Artefiletika v kontexte rapovej terapieArtefiletika v kontexte rapovej terapie

Bratislava, 20.7.2018

Kolegyňa a kamarátka, ktorá sa venuje rapovej terapii, ma oslovila s myšlienkou zorganizovať workshop, ktorý by prepájal jej parketu práve s tou mojou. 

Hip hop je vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou.  „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie klientov, s ktorými pracujeme. V tomto prípade ide najmä o klientov v pubertálnom a adolescentnom. Pracovníkom pomáhajúcich profesií, ktorí sa venujú práve tejto vekovej kategórii, chýbajú intervenčné nástroje práve pre túto oblasť. Náš workshop ich ponúkol. Témy rodinných i partnerských vzťahov, sociálnych sietí či rodových stereotypov sme prebrali v tento júlový deň práve prostredníctvom rapu a výtvarnej tvorby. 


Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí

Využitie artefiletiky pre rozvoj sebaúcty detí

Bratislava, 2. 7. 2018

Súvislosť medzi sebaúctou a duševným a telesným zdravím je známa už dlho. Sebaúcta je dôležitým základným kameňom pre učenie, a mala by byť tým najhlavnejším cieľom vzdelávania.
Dospelí by si mali byť vedomí svojej zásadnej úlohy: pomôcť deťom vytvoriť nielen zdravú sebaúctu, ale tiež si ju udržať počas životných výziev a zmien. Sebaúcta nie je niečo, s čím sa narodíme – vyvíja sa v čase a dospelí môžu urobiť veľa preto, aby tento rozvoj podporili, posilnili a upevnili. Dobre zvolená aktivita môže byť preto účinným nástrojom pre rozvoj sebaúcty detí.

Kurz prepájal základy teórie s mnohými technikami artefiletiky stimulujúcimi práve formovanie sebaúcty. Deň po konaní tohto kurzu sa realizoval kurz zameraný na agresívne prejavy detí, ktoré tento manéver často použijú práve v dôsledku nízkej sebaúcty.


Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti

Bratislava, 3. 7. 2018

Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania. Sotva niekto hovorí o pozitívnej agresivite. Častou príčinou, ktorá deti vedie k agresivite, sú absentujúce hranice stanovené rodičmi. Hranice poskytujú bezpečie a nevyhnutnú orientáciu (plánik) pre dieťa. Ak nie sú stanovené jasne, dieťa podlieha neustálej frustrácií.

Kurz nadviazal na úvodný kurz o rozvoji sebaúcty detí a ja som rada, že účastníci dané dve oblasti mohli plynulo prepájať a hľadať súvislosti medzi prejavom v správaní a nenapĺňanou citovou potrebou dieťaťa.

 

 


Techniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre detiTechniky artefiletiky ako nástroj sebapoznania pre deti

Bratislava, 24.5. 2018

Je iste mnoho možností, ako sa sebaspoznávať. Každému z nás vyhovuje niečo iné, no jednou z ciest, ako pootvoriť túto tajnú truhlicu deťom je práve artefiletika. Artefiletika je spôsob ako rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí so zreteľom na ich osobnostný rozvoj a sebapoznanie. Pri využívaní primeraných techník artefiletiky deti môžu pozitívne rozvíjať svoje vzťahy, poznávať, čo im je príjemné, a čo naopak, primeranejšie reagovať na konfliktné situácie či pracovať so svojimi emóciami.

Na kurze sme poukázali na dôležitosť sebapoznania už v detskom veku, ukázali sme si aktivity a dali odporúčania, ako primerane veku využívať výtvarnú hru s detským klientom na ceste sebarozvoja.


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Bratislava, 27.4.2018

Pre obrovský záujem sme zorganizovali ďalší artefiletický workshop pre rozvoj grafomotoriky. Vydaril sa i tento raz a mňa osobne veľmi teší záujem o túto tému.

Cez leto a v školskom roku 2018/2019 sa bude vo veľkej miere daná téma organizovať v mnohých zariadeniach po celom Slovensku. Možno sa uvidíme práve u vás.

 

 

 

 


Techniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnostiTechniky artefiletiky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti

19.3.2018, Bratislava

Čitateľská gramotnosť je dnes nosným pilierom moderného vzdelávania. Čítanie zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie v každodennom živote. Komplexné zručnosti čitateľskej gramotnosti ďaleko presahujú priestor, ktorý na jej nácvik a rozvíjanie u detí poskytuje bežné vyučovanie v intenciách, ako ho poznáme dnes.

Využívanie vhodných techník artefiletiky vo vyučovacom procese je spôsob, ako deťom odkrývať nevídané možnosti čítania, ale i tvorivého písania. Dnešný workshop bol plný farebného tvorenia i za srdce chytajúceho premýšľania. Všetky dnes realizované techniky sú veľkou devízou práve pri stimulácií čitateľskej gramotnosti detí – a je jedno, či detí v predškolskom veku alebo pubertálnych stredoškolákov.


Artefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnenímArtefiletické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením

23.2.2018, Bratislava

Na základe veľkého dopytu sme sa rozhodli zaradiť špecifickú tému zameranú na deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením, pre ktoré je artefiletika priam balzam na dušu.Techniky som vyberala veľmi starostlivo s ohľadom na ich využiteľnosť v praxi. Zvolila som aktivity veľmi jemné a relaxačné, ale pritom stimulačné. Účastníčky si vyskúšali tabuľky nálad, zapúšťanie farieb, ale i drobnú dramatizáciu vyrobených bábok. Nebáli sa ísť ani do spoločného projektu „dáme hlavy dokopy“.

Na workshope vznikali všakovaké artefakty, z ktorých sa účastníčky radovali rovnako, akoby sa kurzu zúčastnili deti, a o to väčšiu radosť som z tohto workshopu mala i ja.


Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotorikyTechniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky 

Bratislava, 25.1.2018

Pri svojej práci občas narazím na stále nové možnosti využitia výtvarnej práce pri kontakte s deťmi. Čas trávený v škôlke a prvých ročníkoch školy sa vyznačuje pomerne značným tréningom grafomotoriky. Chvíľami dané aktivity môžu pôsobiť ako drezúra značne orientovaná na výkon. Vytvorila som preto set artefiletických aktivít, pri ktorých nehrá prím grafomotorika ako taká, ale skôr uvoľňujúce hrové výtvarné aktivity, ktoré sekundárne pôsobia i na rozvoj grafomotoriky.

Prinášame zopár fotografií z pilotného workshopu, ktorý sa nesmierne vydaril a pre veľký záujem otvárame nový termín na apríl. Teším sa na vás!