Kurz pre predškolákov

PREDŠKOLSKÉ TVORIVÉ DIELNE

Čo by mal zvládnuť predškolák, pred osvojením čítania, písania a počítania? V našej predškolskej dielni posilníme jeho zručnosti, pred nástupom do školy.

PREDŠKOLSKÉ TVORIVÉ DIELNE

 


Arteterapeutická skupina pre dospelých

Arteterapeutická skupina pre dospelýchZážitkové tvorenie

pre deti: skupiny 2 až 3 roky a 4 až 6 rokov

Nasledujúce informácie sú určené pre účastníkov obidvoch skupín Zážitkového tvorenia pre deti od 2-3 rokov, a detí od 4-6 rokov.

Aké zručnosti rozvíjame?

 • Rešpektovanie hraníc- druhých aj svojich vlastných
 • Integráciu pravidiel v kolektíve- učíme sa neubližovať si a neničiť veci
 • Zodpovednosť- deti sa samostatne rozhodujú, volia si vybrané materiály a činnosť
 • Pomáhame deťom – zvládnuť proces separácie
 • Obdobie vzdoru- prekonávame spolu v rešpektujúcom dialógu
 • Zvládanie hnevu a agresívneho správania- porozumenie svojim emóciám a ako ich prejavovať
 • Podpora sociálnych väzieb- hľadanie si kamarátov a osvojenie si zručností pri zvládaní konfliktov
 • Komunikáciu- ako zdieľať svoje emócie a potreby
 • Grafomotorické cvičenia- na podporu celého tela, jemnej a hrubej motoriky rúk
 • Tvorivosť- ako prevenciu úzkosti
Zážitkové tvorenie pre deti od 4 do 6 rokov
Zážitkové tvorenie pre deti od 2 do 3 rokov

Na našich stretnutiach využívame artefiletický prístup
Artefiletická expresívna činnosť stojí na pomedzí výtvarnej výchovy a arteterapie. I keď artefiletika využíva arteterapeutické prostriedky, nie je terapeutická. Prostredníctvom výtvarnej tvorby vedie dieťa k sebapoznávaniu a rozvoju sociálnych zručností.

Zvláštna pozornosť je venovaná zážitku z tvorby, pretože ten podnecuje prirodzenú detskú zvedavosť a tvorí základ pre poznávanie a učenie.

Dieťa tvorbu využíva ako pomocný nástroj pre:

 • poznávanie sveta
 • ujasňovanie poznatkov o okolitej realite
 • odreagovanie emócií

Využívame nehodnotiaci prístup

 • Zdržujeme sa ako záporného hodnotenia, tak pochvaly
 • Za dôležité považujeme popis činnosti, situácie a okolností
 • Dieťa si tak buduje pocit vlastnej sebahodnoty a nie je závislé na sebapotvrdení od okolia

Reflektívny dialóg

 • Cieľom je príležitosť k rozhovoru o zážitkoch a prežívaní z tvorby
 • Napomáha uvedomiť si rozdiely a zhody v zážitkoch a aj to, že je to v poriadku
 • Uvedomenie si našich rozdielov vedie k vlastnému sebapoznávaniu

Našim cieľom je vytvoriť bezpečné a rešpektujúce prostredie, kde deti môžu:

 • Slobodne tvoriť
 • Neboja sa, že niečo pokazia
 • Nie sú závislé na hodnotení zvonka
 • Rastie ich sebadôvera a chuť sa výtvarne prejaviť

Kedy pre deti od 2-3 rokov
Každú stredu od 10:00-10:45
Začíname od 8.2.2023

Kedy pre deti od 4 - 6 rokov
Každú stredu od 16:00-16:45
Začíname od 8.2.2023

Účastnícky poplatok
Cena za stretnutie: 13,-eur (pri úhrade za 4 stretnutia vopred je cena 10,-eur)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824
Do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška
k dispozícií na www.nervuska-arte.sk
Počet účastníkov – max. 8. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Kontakt
S prihláškami a prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na:
Mgr. Lívia Sirotňáková
artedetskekurzy@gmail.com

Praktické informácie
U nás sa prezúvame, preto Vás prosíme, aby ste si k nám priniesli papuče.
Odporúčame deťom obliecť oblečenie v ktorom sa môžu zašpiniť.
Pri platbe 4 stretnutí naraz je možné nahradiť si jednu neúčasť v nasledujúcich 4 týždňoch.
Absenciu stretnutia je potrebné nahlásiť 12h vopred inak náhrada stretnutia odpadá.
Rodičia sú prítomní pri deťoch mladších ako 4 roky.
Pokiaľ je dieťa choré (prechladnuté, má kašeľ a pod.) nemôže sa hodiny zúčastniť.