Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole

Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. (vzdelávací program podľa § 42 Zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV).

Počet pridelených kreditov: 14
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou formou


Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

Prihláška na stiahnutie

1. Vyplňte, prosím, paličkovým písmom
2. Vyplnením rodného čísla súhlasíte s jeho uverejnením na osvedčení o štúdiu.
3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a iným užívateľom údaje nebudú sprístupnené.
4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške na účely vedenia dokumentácie o kontinuálnom vzdelávaní v súlade so zákonom 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole