Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.).

Nervuška – ARTE o.z. dňa 11.07.2022 a 08. 08. 2022 získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na:

  • Inováciu a rozšírenie profesijnej kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja zručností a znalostí o artefiletike s dôrazom na kvalitu osobnostného, sociálneho a emocionálneho vývinu dieťaťa/žiaka. Pedagogický zamestnanec a odborný zmestnanec sa po obsahovej stránke oboznámi s možnosťami ako rozšíriť kompetencie v oblasti aplikácie artefiletických techník a metodiky v rámci vyučovacích a triednických hodín. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec si rozšíria kompetencie v oblasti pozitívnej primárnej prevencie v školskej praxi prostredníctvom prvkov artefiletiky. Dôraz je kladený predovšetkým na porozumenie a prácu so skupinovými procesmi v triedach prostredníctvom techník artefiletiky a hlavne na nácvik zručností vedenia reflektívneho dialógu s deťmi/žiakmi.
  • Inováciu a rozšírenie profesijnej kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti diagnostiky detskej kresby s dôrazom na kvalitu osobnostného, sociálneho a emocionálneho vývinu dieťaťa. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa po obsahovej stránke oboznámia so základnými znakmi detskej kresby; osvoja si poznatky o detskej kresbe ako o znakovom systéme.

Nervuška ARTE o.z. momentálne poskytuje nasledovné inovačné vzdelávanie: