Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.).

Nervuška – ARTE o.z. dňa 11.07.2022 a 08. 08. 2022 získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s obsahovým zameraním na:

  • Inováciu a rozšírenie profesijnej kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja zručností a znalostí o artefiletike s dôrazom na kvalitu osobnostného, sociálneho a emocionálneho vývinu dieťaťa/žiaka. Pedagogický zamestnanec a odborný zmestnanec sa po obsahovej stránke oboznámi s možnosťami ako rozšíriť kompetencie v oblasti aplikácie artefiletických techník a metodiky v rámci vyučovacích a triednických hodín. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec si rozšíria kompetencie v oblasti pozitívnej primárnej prevencie v školskej praxi prostredníctvom prvkov artefiletiky. Dôraz je kladený predovšetkým na porozumenie a prácu so skupinovými procesmi v triedach prostredníctvom techník artefiletiky a hlavne na nácvik zručností vedenia reflektívneho dialógu s deťmi/žiakmi.
  • Inováciu a rozšírenie profesijnej kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti diagnostiky detskej kresby s dôrazom na kvalitu osobnostného, sociálneho a emocionálneho vývinu dieťaťa. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa po obsahovej stránke oboznámia so základnými znakmi detskej kresby; osvoja si poznatky o detskej kresbe ako o znakovom systéme.

Nervuška ARTE o.z. momentálne poskytuje nasledovné inovačné vzdelávanie:

Inovačné vzdelávanie
Výcvikový program v artefiletike

Kde: OZ Nervuška – ARTE, Borská 6, Bratislava
Kedy:
10. – 11. apríla 2025
19. – 20. júna 2025
26. – 27. septembra 2025
Cena: 305,-eur

Prihláška: Prihláška .doc
Program: Inovačné vzdelávania Výcvikový program v artefiletike .pdf
Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania .pdf

Inovačné vzdelávanie Výcvikový program v artefiletike

Inovačné vzdelávanie
Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky

Kde: OZ Nervuška – ARTE, Borská 6, Bratislava
Kedy: 
21. – 22. mája 2025
6. júna 2025 (ONLINE)
12. – 13. septembra 2025
Cena: 392,- Eur

Prihláška: Inovačné vzdelávanie Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky .doc
Program: Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky .pdf
Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania .pdf

Inovačné vzdelávanie Detská kresba ako nástroj psychodiagnostiky