ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(podľa zákona č. 18/ 2018 z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Nervuška – ARTE o.z. dbá na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnou a účinnou legislatívou, ktorú od 25. 5. 2018 predstavuje najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje, spracovávané Nervuška – ARTE o.z. na základe plnenia zmluvného vzťahu, právnej povinnosti, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu. Tieto zásady popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany Nervuška – ARTE o.z.

Správca a jeho kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je:
Nervuška – ARTE o.z. so sídlom Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava
Všetku komunikáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, či upozornenie na porušenie práv, zasielajte na e-mailovú adresu nervuska@gmail.com alebo na poštovú adresu: Nervuška – ARTE o.z., Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava.


Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

Na účely tohto súhlasu sa zoznamom osobných údajov rozumie: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, evidenčné číslo v Slovenskej komore psychológov, prípadne v inej profesijnej komore, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, údaje o povolaní, údaje o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu povolania, údaj o odbornej spôsobilosti, údaj o ďalšom vzdelávaní, údaj o sústavnom vzdelávaní, údaj o doterajšej odbornej praxi, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového spojenia, IČO, DIČ.

 • Aby sme vás mohli informovať o našich novinkách a aktivitách stačí nám vaša e-mailová adresa
 • Aby ste sa mohli zúčastňovať našich aktivít, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno,priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ
 • Aby ste sa mohli zúčastňovať vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo, miesto narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska
 • Pre účely fakturácie a účtovníctva spracúvame fakturačné údaje v rozsahu: u FO – meno, priezvisko, adresa, u PO – názov, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu

Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov podľa Nariadenia, ktorého osobné údaje sú spracovávané, máte nižšie uvedené práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom (t.j. právo získať informácie, či sú Vaše údaje spracovávané, a ak áno, tak máte právo k nim získať prístup);
 • právo na opravu osobných údajov (t.j. žiadať opravu ak zistíte, že spracovávame nepresné alebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovať vysvetlenie (t.j. ak máte podozrenie, že spracovanie osobných údajov narúša ochranu Vášho osobného a súkromného života alebo dochádza k spracovaniu v rozpore s právnymi predpismi);
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (t.j. právo požadovať dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov);
 • právo na vymazanie osobných údajov (t.j. v prípade ak Vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané);
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (Nervuška – ARTE o.z. je povinné preukázať, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami);
 • právo na prenosnosť údajov (tj. právo požadovať, aby Vaše údaje dostala tretia osoba);
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (t.j. v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov).

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane s výnimkou osoby zodpovednej za účtovníctvo a inštitúciám zaoberajúcim sa udeľovaním kreditov za ďalšie vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov ako je v súčasnosti Slovenská komora psychológov alebo Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje a ako je možné súhlas odvolať?

Doba trvania súhlasu: tento súhlas udeľujete na dobu trvania činnosti Nervuška – ARTE o.z.  Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať, a to doručením oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov Nervuška – ARTE o.z., na adresu jeho sídla, alebo na e-mailovú adresu nervuska@gmail.com.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti.

Údaje uchovávame po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do zrušenia súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v Nervuška – ARTE o.z.


Informácie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 18/ 2018 Z.z.“)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Nervuška – ARTE o.z.

IČO: 50 335 944

Sídlo: Jurigovo nám. 5, 84104 Bratislava

Email: nervuska@gmail.com

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Bronislava Plešková

Tel.:  +421 948 494 989

Email: nervuska@gmail.com

Právny základ spracúvania osobných údajov: K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe súhlasu dotknutej osoby na konkrétny účel. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné; t.j. dotknutá osoba nie je povinná súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi poskytnúť. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude môcť spracúvať osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právo na odvolanie súhlasu: Podľa § 14 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa & 21 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. a) účele spracúvania osobných údajov,
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

O práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z.,

 1. g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 2. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov: Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov: Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to,  aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
 4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa & 15 ods. 1.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Ustanovenia o výmaze osobných údajov sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. b) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s 5 16 ods. 2 písm. h) až j),
 4. d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 1. a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
 2. b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov: Podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Prevádzkovateľ týmto výslovne upozorňuje dotknutú osobu, že podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.