Inštitút vzdelávania a pychológie je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj vzdelávania, osvety, vedy a výskumu v oblasti psychoterapie, psychológie, rodinnej terapie a zdravého životného štýlu, ďalej príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov, jednodňových podujatí, príprava a organizácia školení so zameraním na prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prácu s klientmi z domovov sociálnych služieb a ich zamestnancov a taktiež ochrana a podpora zdravia.

Je mi cťou, že i ja sa môžem zaradiť medzi lektorov, ktorí v Inštitúte vzdelávania a psychológie rozširujú obzory, a to práve na poli arteterapie a artefiletiky. Teším sa na vás!

Inštitút vzdelávania a pychológie je občianske združenie